กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดสระบุรี 

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
สระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น นายอนันต์ สายพันธ์ 081-8511741 37 ข้าวฟ่าง,ถั่ว
สอบถาม
ข้าวฟ่างสุพรรณบุรี1
77
ถั่วคาวาเคด
0
หนองแค

สหกรณ์ปศุสัตว์ศรีปทุมจำกัด

นายศุภวัชร สงวนพรรค 081-8536935 26 หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
426
แก่งคอย หินซ้อน นายสวง พิมพ์โสภา (รักษาการฯ) - 40 ถั่ว
สอบถาม
ถั่วคาวาลเคด
0
แก่งคอย ต.เตาปูน นายสมชาย สุขสมอง 086-3481570 27 หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
237
วิหารแดง นอกกลุ่ม จ.สระบุรี - - 1 หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
110
        132  
พื้นที่รวม
850