กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดสงขลา

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
สงขลา
ระโนด
วัดสน
นายจิต ชูศรี
-
4
หญ้าสด
3
หญ้าอะตราตัม
50
หญ้ากินนีสีม่วง
2
หญ้ารูซี่
3
รัตภูมิ
กำแพงเพชร
นายสมบูรณ์ ทองสุริวงค์
084-7482995
6
หญ้าสด
3
หญ้าอะตราตัม
8
หญ้ารูซี่
5
หญ้ากินนีสีม่วง
20
หญ้าพลิแคทูลั่ม
7
-
นิคมเทพา
-
-
-
หญ้าสด
3
-
-
เมือง
นอกกลุ่มสงขลา
-
-
40
หญ้าสด
3
หญ้ารูซี่
53
หญ้ากินนีสีม่วง
96
หญเาอะตราตัม
50
หญ้าพลิแคทูลั่ม
35
หญ้าซีตาเรีย
5
หญ้าเนเปียร์
1
-
กลุ่มท่าชะม่วง
-
-
-
หญ้าสด
3-5
-
-
.
.
.
.
50
.
.
พื้นที่รวม
335

เกษตรกรที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ โปรดติดต่อ สถานีฯสตูล โทร.074-797070