กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดระนอง

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ระนอง
เมือง
นอกกลุ่ม จ.ระนอง
นายสัญทะยา จารีมุข

ติดต่อสถานีฯชุมพร

077-611063

6
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
13
หญ้ากินนีสีม่วง
67
หญ้ารูซี่
42
หญ้าอะตราตัม
2
.
.
.
.
6
.
.
พื้นที่รวม
124