กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชที่ปลูก
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พระนครศรีอยุธยา เสนา ชายนา นายนะวาท ไกรพันธุ์ 084-0774899 33 หญ้า สอบถาม หญ้าแพงโกล่า
110
ลาดบัวหลวง สิงหนาท นายเตาเฟก พลายงาม 035-255512 33 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
185
        66     พื้นที่รวม
295