กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดพิจิตร

จังหวัด

อำเภอ

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย(บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก(ไร่)
พิจิตร
โพธิ์ประทับช้าง
ทุ่งใหญ่ 1
นายคำมาย แกวนาชม
081-0370294
12
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
143
หญ้าแห้ง
6
โพธิ์ประทับช้าง
ทุ่งใหญ่ 2
นายสุรเดช เมืองทอง
089-7405495
16
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
90
หญ้าหวายข้อ
3
โพธิ์ประทับช้าง
ทุ่งใหญ่ 3
นายปิยะ เต็งสุวรรณ
081-0136480
7
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
55
โพธิ์ประทับช้าง
ดงเสือเหลือง4
นายวิเชียร พวงศิลป์
081-4745219
8
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
77
หญ้าแห้ง
6
โพธิ์ประทับช้าง
ดงเสือเหลือง5
นายเอกภักดิ์ แย้มพราย
087-8438109
3
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
80
โพธิ์ประทับช้าง
ดงเสือเหลือง6
นางศรีไพร คนกำลัง
086-2034206
4
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
48
สามง่าม
หนองโสน7
นายสนอง อินทร์เปาะ
089-2720348
6
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
72
สามง่าม
หนองโสน8
นายประเทือง ปานสีลา
089-5676721
7
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
74
วังทรายพูน
หนองปลาไหล15
นายอภิรัตน์ ปัตตะแวว
086-2173281
6
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
98
056-695160
หญ้าแห้ง
6
วังทรายพูน
หนองปลาไหล16
นายสมศักดิ์ คำชัย
081-0443541
16
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
95
หญ้าแห้ง
6
วังทรายพูน
หนองพระ17
นายสมชาย ปล้องฉิม
089-5681092
6
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
59
081-4744865
หญ้าแห้ง
26
วังทรายพูน
หนองพระ18
นายวิเชียร เย็นระยับ
089-5681092
10
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
95
หญ้าแห้ง
6
วังทรายพูน
หนองปล้อง19
นายบุญจันทร์ สมพงษ์
089-6124086
13
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
105
หญ้าแห้ง
6
วังทรายพูน
หนองปล้อง20
นายเหลี่ยม บงกาล
087-2044323
5
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
95
หญ้าสด
1-2
วังทรายพูน
วังทรายพูน21
นายวีระพงษ์ ชัยเวศ
089-9607321
20
หญ้า
-โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
98
สามง่าม
บ้านนา22
นายเฉลิม ทองดอนเหมือน
089- 4376224
6
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
36
สามง่าม
บ้านนา23
นายทวี รอดเขียว
081-6049907
12
หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
60
กิ่ง อ.ดงเจริญ
สำนักขุนเณร24
นายพยุง วงศ์รอด
089-9613324
14
หญ้าสด
1.5-2
หญ้าแพงโกล่า
93
หญ้าแห้ง
25-6
กิ่ง อ.สากเหล็ก
วังทับไทร25
นายประสิทธิ์ บัวผัน
081-4743590
13
หญ้าสด
1.5-2
หญ้าแพงโกล่า
81
เมืองพิจิตร
นอกกลุ่ม จ.พิจิตร
นายฉลอง วงษ์เงิน
-
33
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
215
หญ้าแห้ง
5-6
.
.
.
.
217
.
.
พื้นที่รวม
1,772

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด ***