กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดพัทลุง

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
 ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
พัทลุง
ควนขนุน
ดอนทราย
นายสัมพันธ์ เทพหนู
089-9741783
12
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
6
หญ้ากินนีสีม่วง
2
หญ้ารูซี่
6
หญ้าพลิแคทูลั่ม
15
หญ้าอะตราตัม
15
ควนขนุน
โตนดด้วน
นายธวัชชัย นาคะวิโรจน์
089-2967270
5
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
15
หญ้าอะตราตัม
7
ศรีบรรพต เขาปู่ นายสมปอง ทองหนูนุ้ย 087-9815060 27 หญ้าสด 2 หญ้าอะตราตัม 4
หญ้ากินนีสีม่วง 10
หญ้ารูซี่ 30
พลิแคทูลั่ม 1
หญ้าแพงโกล่า 2
ป่าพะยอม เกาะเต่า นายณรงค์ สงหล่อ 086-2915518 3 หญ้าสด 2 หญ้ารูซี่ 13
หญ้ากินนีสีม่วง 5
หญ้าอะตราตัม 4
- นอกกลุ่ม นายปรารภ สงจันทร์ 087-2977712 22 หญ้าสด 2 หญ้าอะตราตัม 38
หญ้าขน 23
หญ้ารูซี่ 13
หญ้าพลิแคทูลั่ม 25
หญ้ากินนีสีม่วง 21
หญ้าเนเปียร์แคระ 3
หญ้าแพงโกล่า 20
. . . . 69 . . พื้นที่รวม 278

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด ***