กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัด

อำเภอ

ชื่อกลุ่มเกษตรกร

ชื่อประธานกลุ่ม

เบอร์โทรศัพท์

จำนวนเกษตรกร(ราย)

ชนิดเสบียงสัตว์

ราคาที่จำหน่าย/กก.(บาท)

ชนิดพืชอาหารสัตว์

พื้นที่ปลูก
(ไร่)

หนองบัวลำภู
นาวัง
วิสาหกิจชุมชนการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการค้า
นายนิรันดร์ อินทรัตนรังษี์
081-4712673
50
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
100
ศรีบุญเรือง
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อนากอก
นายสำเริง แสนมณี
087-8599538
99
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
198
เมือง
กลุ่มโคเนื้อคุณภาพ ต.กุดจิก
นายจักรพงศ์ โสนะแสง
081-9655975
52
หญ้า
สอบถาม
หญ้ากินนีสีม่วง
104
โนนสัง
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคกใหญ่
นายนิรัตน์ ศรีหาวงศ์
085-9254384
48
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
96
หญ้าแห้ง
5
นากลาง
กลุ่มเลี้ยงสัตว์กุดแห่
-
-
53
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
108
นากลาง
อุทัยสวรรค์
นายประยงค์ บุตรดิหล้า
-
77
หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
154
.
.
.
.
379
.
.
พื้นที่รวม
760