กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาจำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
นราธิวาส
ตากใบ
ไพรวัน
นายจรูญ คงชนม์
089-6587708
6
หญ้าสด
2-3
หญ้ารูซี่
276
หญ้าเนเปียร์แคระ
4
ตากใบ
เจ๊ะเห
นายประกอบ ศรีสังข์
089-7378358
6
หญ้าสด
2-3
หญ้าซิกแนลเลี้อย
60
หญ้าหมัก
3-4
ตากใบ
พร่อน
นายสุรศักดิ์  เสาร์พูล
084-8559310
4
หญ้าสด
2-3
หญ้าซิกแนลเลี้อย
26
สุไหงปาดี
บ้านใหม่
นายกุ้ง มะโนภักดิ์
-
4
หญ้าสด
2-3
หญ้าซิกแนลเลี้อย
10
.
.
.
.
20
.
.
พื้นที่รวม
376

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด***