กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดหนองคาย

จังหวัด
อำเภอ
ชื่อกลุ่มเกษตรกร
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
หนองคาย
เมือง
เวียงคุก
นายฆิณะกร โคติเวทย์
089-6219196
36
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
177
หญ้ารูซี่
30
หญ้าแห้ง
6
หญ้ากินนีสีม่วง
2
เมือง
นอกกลุ่ม จ.หนองคาย
นางละออง วงหาริมาตย์
089-6191833
26
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
2
หญ้าแพงโกล่า
173
เมือง
ปะโค
นายสุวพิษ ศรีวงษ์
086-2218757
6
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
74
หญ้าแห้ง
6
.
.
.
.
68
.
.

พื้นที่รวม

458