กลุ่มเกษตรกรผูผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัด อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์ ราคาที่จำหน่าย/กก.(บาท) ชนิดพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ปลูก(ไร่)
นครราชสีมา ปากช่อง คลองม่วง

นายมนตรี  อินทร์หอม

087-2478545
56
หญ้าสด
2
หญ้ารูซี่
505
       
56
    พื้นที่รวม
505