กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัด อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเกษตรกร(ราย) ชนิดเสบียงสัตว์ ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท) ชนิดพืช พื้นที่ปลูก
(ไร่)
นครสวรรค์ ตากฟ้า พุนกยูง นายเสรี เทพธรรม 089-9595046 25 หญ้า  สอบถาม หญ้าแพงโกล่า
40
เมือง บ้านมะเกลือ

นางณัชชา ดำรงธรรม

081-6680127
20 หญ้า สอบถาม     หญ้าแพงโกล่า
30
โกรกพระ นอกกลุ่ม จ.นครสวรรค์ นางสาวรุ่งทิวา ชาติวรรณ   20 หญ้าสด 1 หญ้าแพงโกล่า
20
        65     พื้นที่รวม
90