กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดนครปฐม

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
นครปฐม
กำแพงแสน
ทุ่งลูกนก
นายโกศล สูงสุดยอด
-
9
หญ้าแห้ง
5-6
หญ้าแพงโกล่า
59
กำแพงแสน
สระสี่มุม
นายธวัชชัย เนตรสุวรรณ
081-9440845
9
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่
92
.
.
.
.
18
.
.
พื้นที่รวม
151