กลุ่มนาหญ้าฯ จังหวัดนครพนม

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก(ไร่)

นครพนม

ปลาปาก โคกสูง นายวัชระ เหลาบัว

ติดต่อ สอ.นครพนม

042-581285

46 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
112
เมือง หนองญาติ นายมานิตย์ บุญกาญจน์ 089-8627647 31 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
85
เมือง โพธิ์ตาก นายเขิงทอง ผาคอย 086-0806701 39 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
101
ศรีสงคราม ศรีสงคราม นายสัมฤทธิ์ ฤาวงศ์ 085-7455603 13 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
26
ท่าอุเทน พนอม นายไกรลาษ สุขภูวงค์ 086-0897843 25 หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
29
หญ้ากินนีสีม่วง
8
บ้านแพง หนองแวง นายม้วน สุพพินิจ 089-0653809 28 หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
14
หญ้ากินนีสีม่วง
42
ธาตุพนม กุดฉิม นายสมฤทธิ์ ตันสวรรค์ 081-2607118 140 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
219
        322  
พื้นที่รวม
636

กลุ่มนาหญ้าศรีสงคราม

ปลูกหญ้ารูซี่ และหญ้ากินนีสีม่วง ผลิตหญ้าสดขาย กิโลกรัมละ 1 บาท มีสามาชิกที่ผลิตขายจริงจำนวน 20 ราย
นายบุญยัง เอกสระพัง เป็นประธานกลุ่ม
นางสัมฤทธิ์ ถาวงศ์ เป็นเลขากลุ่ม และเป็นเหรัญญิกของชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย
กลุ่มนี้ผลิตกล้าพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงขายด้วย ในราคากิโลกรัมละ 3 บาท โดยใช้ต้นกล้าที่เกิดจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปีที่แล้ว

กลุ่มนาหญ้า ตำบลกุดฉิม

กลุ่มนาหญ้าตำบลกุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีนายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ ประธานกลุ่มฯ กลุ่มนาหญ้าตำบลกุดฉิม เริ่มก่อตั้งเดือนตุลาคม 2547 ปัจจุบันมีสมาชิก 109 ราย ขณะนี้สมาชิกกลุ่มฯได้ปลูกหญ้ากินนีสีม่วงไปแล้ว 70 ราย สมาชิกที่เหลือกำลังเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกเพิ่ม ผลผลิตหญ้ากินนีสีม่วงสดที่ขายในช่วงฤดูแล้งสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ 2 บาท ลูกค้าของกลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ เกษตรกรที่เลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม และตลาดนัดค้าสัตว์
กลุ่มนาหญ้าตำบลกุดฉิม ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของราษฎรเองโดยมิได้ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ ต่อมาทางอบต.กุดฉิม โดยนาย วิทยา แสนทวีสุข นายกอบต.ได้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อให้การไฟฟ้าเดินสายไฟเข้าไปในพื้นที่ปลูกหญ้า และเตรียมที่จะขุดบ่อสูบน้ำสำหรับรดแปลงหญ้าในฤดูแล้ง