กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดนครนายก

จังหวัด อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเกษตรกร(ราย) ชนิดเสบียงสัตว์ ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท) ชนิดพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ปลูก
(ไร่)
นครนายก องครักษ์ นครนายก นายสมัชชา เพ็งสุภา 037-251755 2 หญ้าแห้ง 6 หญ้าแพงโกล่า
80
        2     พื้นที่รวม
80