กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาจำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
นครศรีธรรมราช
เมือง
มะม่วงสองต้น
นายจิระ วิสุทธิธรรม
086-2793296
-
หญ้าสด
2
-
-
ปากพนัง
ป่าระกำ
นายสมศักดิ์ รอดทอง
081-2727632
32
หญ้าสด
2
หญ้าหวายข้อ
150
เฉลิมพระเกียรติ
ทางพูน
นายประสิทธิ์ รอดสุข
089-8679447
36
หญ้าสด
2
หญ้าหวายข้อ
165
.
.
.
.
68
.
.
พื้นที่รวม
315

**** ราคาจำหน่ายเป็นราคาประมาณการ โปรดโทรสอบถาม****