กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัด อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเกษตรกร(ราย) ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ปลูก (ไร่)
มหาสารคาม กันทรวิชัย เขวาใหญ่

นายอำนวย   การภูธร

089-0812963 26 หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
34
กันทรวิชัย นาสีนวน

นายคำพัน ไชยสมบัติ

084-6385385 26 หญ้าสด
2
หญ้ารูซี่
65
เชียงยืน บ้านทัพม้า-ดอนหัน นายเซียน ดวงมาลัย 086-2276325 79 หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
266
หญ้าหมัก 4
กันทรวิชัย บ้านวังบัว นายทองพูน พิมเสน 084-7884036 10 หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
71
หญ้าแห้ง 6
        141     พื้นที่รวม
436

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด ***