กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯจังหวัดลำพูน

จังหวัด อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเกษตรกร(ราย) ชนิดเสบียงสัตว์ ราคาที่จำหน่าย/กก.
(บาท)
ชนิดพืช พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ลำพูน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง นายพิน กันทา 085-7232818 33   โทรสอบถาม หญ้าแพงโกล่า
234.5
              พื้นที่รวม
234.5