กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ น้ำคำ นายเฉลิมชัย สุดกัณทา 086-2345177 99 หญ้าสด
2
หญ้ารูซี่
120
หญ้ากินนีสีม่วง
99
กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง บ้านเหล่า นายบุญถม สังฆทิพย์ 089-2222513 56 หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
121
หญ้าอะตราตัม
4
หญ้ารูซี่
2
โพธิ์ชัย เชียงใหม่ นายอดุลย์ เบญจรูญ 086-1764886 91 หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
198
พนมไพร พนมไพร นายวิชิน ชาติมนตรี

ติดต่อสอ.ร้อยเอ็ด

043-581454

57 หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
82
อาจสามารถ บ้านโนนขาม นายบุญเที่ยง นามมล 081-2551219 38 หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
63
หญ้ารูซี่
4
หญ้าแพงโกล่า
3
        341  
พื้นที่รวม
696