กลุ่มเกษตรกรผู้ลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จ.ลพบุรี
จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ลพบุรี ชัยบาดาล ท่าดินดำ นายประสพโชค นพยอด 086-1311199 38 หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
397
โคกสำโรง โคกสำโรง นายคำรณห์ นิลละออ (รักษาการฯ) 081-8537595 34 หญ้า,ข้าวฟ่าง
สอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
250
หญ้ากินนีสีม่วง
20
หญ้ารูซี่
20
ข้าวฟ่าวสุพรรณบุรี1
15
ชัยบาดาล ชัยบาดาล นายอรัญ ห่านหยก 089-2386151, 036-460348 36 หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
201
หญ้ารูซี่
25
ถั่ว,ข้าวโพด,ข้าวฟ่าง สอบถาม ถั่วคาวาเคด
5
ข้าวโพด
84
ข้าวฟ่างสุพรรณบุรี1
15
เมือง ตำบลท้ายตลาด นายสุชาติ ม่วงสกุล 081-4884507 25 หญ้าสด 2 หญ้าแพงโกล่า
125
บ้านหมี่ มหาสอน นายไข่มุก รุ่งสาย 036-4755773 31 หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
175
เมือง ถนนใหญ่ นายพงษ์ศักดิ์ ช้อยแสง 081-3631306 9 หญ้า สอบถาม หญ้าแพงโกล่า
0
        173  
พื้นที่รวม
1,332

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด ***