กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จ.กำแพงเพชร

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์

ราคาที่จำหน่าย/กก.(บาท)

ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
กำแพงเพชร
เมือง

นาบ่อคำ

นายจำเรียง ดิบดี

081-0386431

7
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
40
คลองขลุง

คลองขลุง

นายอนุรักษ์ พึ่งไชย

087-2018232
5
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
75
คลองขลุง

แม่ลาด

นายสนอง
  พิมพ์สอน

055-715281
6
หญ้าสด
1-2
หญ้แพงโกล่า
65
คลองขลุง

หัวถนน

นางอุไรวรรณ
 สุดสงวน

089-5645639
13
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
47
ปางศิลาทอง

โพธิ์ทอง

นายกำจาย 
ม่วงพุ่ม

087-0296425
20
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
350
เมือง

นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

นายประสบโชค หงษ์พันธ์

081-2848334
5
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
10
ไทรงาม
ไทรงาม
นายสุวรรณ ทับทิมเทศ
086-2011214
12
หญ้าแห้ง
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
252
ไทรงาม
หนองแม่แตง
-สอ.ฯสุโขทัย
055-601081
28
หญ้าแห้ง
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
344
เมือง
นอกกลุ่ม จ.กำแพงเพชร
-สอ.ฯสุโขทัย
055-601081
1
หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
5
.
.
.
.
97
.
.
พื้นที่ปลูก
1.188