กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
กาฬสินธุ์
หนองกุงศรี
บ้านหนองบัว
นายประสาท ภูนาเชียง
-
30 หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
144
หนองกุงศรี
บ้านคำศรี
นายถาวร มูลตรีบุตร
-
30 หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
144
เมือง
หนองกุงเหนือ
นายสุวัฒน์ สุริยบุตร
-
30 หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
144
เมือง    
หนองกุงใต้    
นายบุญเพ็ง อุ่นบุรมย์    
-
22 หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
104
เมือง นอกกลุ่ม จ.กาฬสินธุ์ - - 29 หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
62
หญ้าแพงโกล่า
33
หญ้าเนเปียร์แคระ
40
        141  
พื้นที่รวม
671