กลุ่มเกษตรกรผูผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก.(บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก(ไร่)
ชัยภูมิ คอนสวรรค์ หนองขาม นายธรรมรงค์ ธงภักดิ์ -
79
หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
105.5
หญ้ากินนีสีม่วง
70
หญ้าขน
98
ข้าวฟ่างสุพรรณบุรี1
3
เนเปียร์แคระ
10.5
       
79
    พื้นที่รวม
287