กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ฉะเชิงเทรา บางคล้า ฉะเชิงเทรา นายกฤษณะ ดำเกิงศักดิ์ 081-7935907 1 หญ้าสด 2 หญ้าแพงโกล่า
90
        1     พื้นที่รวม
90