กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
บุรีรัมย์
ประโคนชัย
นอกกลุ่ม จ.บุรีรัมย์
ด.ต.ประสิทธิ์ ยอดเจริญ
086-8652574

8

หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
160
8
พื้นที่รวม
160