กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดยโสธร 

จังหวัด
อำเภอ
ชื่อกลุ่มเกษตรกร
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ยโสธร มหาชนะชัย บ้านดอนผึ้ง นายสุพัฒน์ หลอดคำ 045-798641 101 หญ้าสด
5
หญ้ากินนีสีม่วง
163.5
หญ้าแพงโกล่า
23
เมือง เขื่องคำ 3 นายบันเทิง ดอกจันทร์ 045-791578 51 หญ้าสด
5
หญ้ากินนีสีม่วง
138
หญ้าอะตราตัม
2
เมือง เขื่องคำ 4 นายสมคูณ สมนึก 087-2490461 49 หญ้าสด
5
หญ้ากินนีสีม่วง
124
เมือง เขื่องคำ1 นายมาลัย วิเศษแก้ว 045-791578 57 หญ้าสด
5
หญ้ากินนีสีม่วง
159
เมือง เขื่องคำ2 นายไชยา ภาสมบูรณ์ 087-8783860 57 หญ้าสด
5
หญ้ากินนีสีม่วง
150.5
เมือง ใหม่ชุมพร นางศิวพร โนนศรี 045-791578 36 หญ้าสด
4
หญ้ากินนีสีม่วง
184
มหาชนะชัย บากเรือ นายสุพัฒน์ หลอดคำ 045-798641 55 หญ้าสด
5
หญ้ากินนีสีม่วง
94
หญ้าแพงโกล่า
36
เมือง นอกกลุ่ม จ.ยโสธร - 045-791578 103 หญ้าสด
4
หญ้ากินนีสีม่วง
261.5
        509  
พื้นที่รวม
1,335.5