กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดตรัง

***โปรดติดต่อทางสถานีฯตรัง เบอร์โทรศัพท์075-284150***

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ตรัง
นาโยง
นาโยง
นายเสนอ ทองแจ้ง
-
26
หญ้า
-
หญ้ากินนีสีม่วง
30
หญ้าอะตราตัม
5
หญ้าพลิแคทูลั่ม
1
เมือง
นาท่ามเหนือ
นายวิเชียร หนูพรหม
-
4
หญ้าสด
2
หญ้ากินนีสีม่วง
9
หญ้าพลิแคทูลั่ม
5
หญ้าเนเปียร์แคระ
2
เมือง
นาโต๊ะหมิง
นายเสรี แสงวรรณลอย
-
9
หญ้า
-
หญ้าเนเปียร์แคระ
20
ห้วยยอด
ท่ามะปราง
นายสังเวียน หลัดกอง
-
8
หญ้าสด
3
หญ้ากินนีสีม่วง
45
กันตัง
กันตัง
นายอาชวกร ณ พัทลุง
-
11
หญ้าสด
3
หญ้ากินนีสีม่วง
10
หญ้าพลิแคทูลั่ม
45
สิเกา
เขาเพดาน
-
-
9
หญ้าสด
3
หญ้ากินนีสีม่วง
43
นาโยง
นาหมื่นศรี
-
-
11
หญ้าสด
3
หญ้ากินนีสีม่วง
10
หญ้าพลิแคทูลั่ม
18
หญ้าแพงโกล่า
18
หญ้ารูซี่
5
หญ้าอะตราตัม
10
วังวิเศษ
บ้านฉาง
นายเคียง ศรีรัตน์
-
7
หญ้า
หญ้ากินนีสีม่วง
35
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
นายสมบูรณ์ อ่อนจุติ
-
8
หญ้า
-
หญ้ากินนีสีม่วง
35
หญ้าแพงโกล่า
5
.
.
.
.
93
.
.
พื้นที่รวม
351