กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดตาก

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ชื่อประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาจำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ตาก
แม่สอด
แม่ตาว
นางนพพูน  ละน้อย
055-542528
4
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
40
แม่ระมาด
แม่จะเรา
นายสินชัย มังคะวงษ์
055-585087
8
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
85
.
.
.
.
12
.
.
พื้นที่รวม
125