กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ประจวบคีรีขันธ์
เมือง
อ่าวน้อย
นายสุวรรณ ม่วงปั้น
086-0659061
11
หญ้าสด
1-2
หญ้ากินนีสีม่วง
43
หญ้าแพงโกล่า
12
หญ้ารูซี่
10
เมือง
บ่อนอก
นายบุญชวน ทองนาค
032-677481, 081-8582821
2
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
20
หญ้ารูซี่
7
กุยบุรี
กุยบุรี
นายสมบูรณ์ อ้อมคล้าย
081-9133981
2
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
7
หญ้ารูซี่
7
กุยบุรี
หาดขาม
นายประเสริฐร์ วันเพ็ญ
032-681098
13
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
91
หญ้ารูซี่
49
081-9814190
หญ้ากินนีสีม่วง
2
หญ้าบาน่า
7
ปราณบุรี
หนองตาแต้ม
นายพาลี เทียมเทศ
032-621050
-
-
โทรสอบถาม
-
-
ปราณบุรี
ปราณบุรี
นายสุวรรณ เอมโษฐ์
032-679129
11
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้าแพงโกล่า
55
กุยบุรี
สามกระทาย
นายเสก ยิ้มใหญ่
086-1401608, 089-0621743
26
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
394.2
หญ้าแห้ง
2
หัวหิน
ห้วยสัตว์ใหญ่ 1
นายไพรฑูรย์ พิมพ์ไทย
081-2933071
1
หญ้า
โทรสอบถาม
หญ้ารูซี่
10
หัวหิน
ห้วยสัตว์ใหญ่ 2
นายไพรฑูรย์ พิมพ์ไทย
081-2933071
-
-
โทรสอบถาม
-
-
หัวหิน
ห้วยสัตว์ใหญ่ 3
นายไพรฑูรย์ พิมพ์ไทย
081-2933071
-
-
โทรสอบถาม
-
-
.
.
.
.
67
.
.
พื้นที่รวม
714.20