กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ ของจังหวัดแพร่ 

จังหวัด
อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเกษตรกร(ราย) ชนิดเสบียงสัตว์ ราคาที่จำน่าย (บาท) ชนิดพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ปลูก
(ไร่)
แพร่
ร้องกวาง
แม่ยางฮ่อ
นายสมพร บุญศัพท์
-
21
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
128
หญ้าแห้ง
6
สูงเม่น
เกษตรกรนาหญ้า CEO จ.แพร่
นายกีรติ เรือนคำ
089-5579327
2
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
10
สอง
นอกกลุ่ม จ.แพร่
นายวัง เรือนศักดิ์
081-0227984
12
หญ้าสด
2
หญ้าแพงโกล่า
85
หญ้าแห้ง
6
.
.
.
.
35
.
.
พื้นที่รวม
203