กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯลำปาง

จังหวัด อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเกษตรกร(ราย) ชนิดเสบียงสัตว์ ราคาที่จำหน่าย/กก.
(บาท)
ชนิดพืช พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ลำปาง ห้างฉัตร วอแก้ว 1 นายมงคล ช่างสัก 054-368349 33 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 92.5
หญ้าแห้ง 6 หญ้าบาน่า 1.5
หญ้ากินนีสีม่วง 3
    หญ้ามูลาโต้ 4
ห้างฉัตร วอแก้ว 2 นายจันทร์คำ วงศ์ต่อม 054-368584 45 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 87
หญ้าแห้ง 36 หญ้าบาน่า 21.8
06-1151246 หญ้ากินนีสีม่วง 11
    หญ้ารูซี่ลูกผสม 1
หญ้ามูลาโต้ 4
ห้างฉัตร วอแก้ว 3 นายวิศิษฐ์ อุปอินทร์ 054-368189 35 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 92.30
หญ้าบาน่า 16.5
หญ้ามูลาโต้ 1
ห้างฉัตร แม่สัน นายบุญเนตร เตชะอุ่น 054-343394 20 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 56
หญ้าแห้ง 6 หญ้ากินนีสีม่วง 6.5
ห้างฉัตร เมืองยาว 1 นายประสาท แม้นเดช 086-9221625 20 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 85.5
หญ้าแห้ง 6 หญ้าบาน่า 10
ห้างฉัตร เมืองยาว 2 นายอำนาจ พุทธสอน 054-343387 24 หญ้าแห้ง 6 หญ้าแพงโกล่า 81.8
เกาะคา ใหม่พัฒนา 2 นายสมคิด สุภาจันทร์ 089-4342701 57 หญ้าสด 1-2 หญ้ากินนีสีม่วง 17
คาวาเคด 80
หญ้าแพงโกล่า 19.5
หญ้ารูซี่ 6
มูลาโต้ 2
ห้างฉัตร เวียงตาล นายสวัสดิ์ มูลทรายคำ 06-9162946 47 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 10
หญ้ารูซี่ 12
คาวาเคด 1
ห้างฉัตร หนองหล่ม 1 นายศักดิ์สิทธิ์ คุณสุทธิ์ 054-368355 21 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 82.5
หญ้ากินนีสีม่วง 8
ห้างฉัตร หนองหล่ม 2 นายดำรงค์ แก้วชุม 054-368393 57 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 23
    คาวาเคด 98
เมือง นิคมพัฒนา นายสมพร ปิงเมือง 081-7833576 39 หญ้าแห้ง 6 หญ้าแพงโกล่า 155
เมือง ต้นธงชัย นายทัพ วงศ์ชัย 084-7111689 34 หญ้าสด 1-2 หญ้าแพงโกล่า 154.5
ห้างฉัตร วอแก้ว(เมล็ดพันธุ์) นายมูล สุทปา 054-368563 6     หญ้ากินนี 1
หญ้ากินนีสีม่วง 2
หญ้าบาน่า 1
หญ้าแพงโกล่า 8
หญ้ามูลาโต้ 2
เกาะคา ใหม่พัฒนา1     49     คาวาเคด 55
ห้างฉัตร สันทราย(ลำปาง) นายอนันต์ ทรายมูล 054-269373 8     หญ้าแพงโกล่า 39.5
เมือง ท่าสมป่อย นายเล็ก ห่วงขาว 085-6147922 4     หญ้าแพงโกล่า 41
ห้างฉัตร นอกกลุ่ม     20     หญ้าแพงโกล่า 86.5
              พื้นที่รวม 1,479.8