กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จ.ขอนแก่น 

จังหวัด อำเภอ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเกษตรกร(ราย) ชนิดเสบียงสัตว์ ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท) ชนิดพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ปลูก (ไร่)
ขอนแก่น เมือง ดอนช้าง นายทรัพย์สิน ซ้ายขวา  089-7144630 50 หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
98
หญ้ากินนีสีม่วง
2
พระยืน หนองแวง นายคำพัน   โฟฟูม 087-2137159 104 หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
197
หญ้ากินนีสีม่วง
4
เมือง บ้านค้อ นายเสถียร แก้วพิลา 081-1948576 116 หญ้าสด
1
หญ้ากินนีสีม่วง
232
หญ้าหมัก 2
พระยืน บ้านโต้น นายวีระพงษ์  พุทธละ 089-2789123 50 หญ้าสด
1
หญ้ารูซี่
100
เมือง ตำบลพระลับ นายบุญธรรม โยคุณ 085-0018559 250 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
500

ภูเวียง

ตำบลกุดขอนแก่น นายสุรศักดิ์ มูลธิยะ 085-1392408 50 หญ้าสด 1 หญ้ากินนีสีม่วง
29
หญ้าเนเปียร์ยักษ์
36
หญ้าแพงโกล่า
34
เมือง หนองตูม นายสมบูรณ์ เจ็กรัก 087-2337231 51 หญ้าสด 1 หญ้ากินนีสีม่วง
71
หญ้าเนเปียร์ยักษ์
14
หญ้าแพงโกล่า
16
        671     พื้นที่รวม
1,333