กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์กิจกรรมนาหญ้าฯ จังหวัดชุมพร

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร(ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์
ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)
ชนิดพืชอาหารสัตว์
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ชุมพร
-
นอกกลุ่ม จ.ชุมพร
นายมณฑล ศรีอัมพร
-
18
หญ้าสด
1-2
หญ้าแพงโกล่า
20
หญ้ากินนีสีม่วง
58
หญ้าเนเปียร์
10
หญ้ารูซี่
81
หญ้าอะตราตัม
17
.
.
.
.
18
.
.
พื้นที่รวม
186