กลุ่มนาหญ้าฯ จังหวัดชัยนาท

จังหวัด
อำเภอ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนเกษตรกร (ราย)
ชนิดเสบียงสัตว์

ราคาที่จำหน่าย/กก. (บาท)

ชนิดพืชอาหารสัตว์

พื้นที่ปลูก
(ไร่)

ชัยนาท เมือง นางลือ นายเฉลิม เณรมณี 081-9721838 12 หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
130
กิ่ง อ.หนองมะโมง หนองมะโมง นายประทิน อินทร์มั่น 081-0437835 22 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
209
ถั่ว
-
ถั่วคาวาลเคด
139
หันคา หนองแซง นายสังเวียน บัวทอง 056-448331 15 หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า
94
มโนรมย์ อู่ตะเภา นายชรินทร์ ภู่มั่ง 056-431475 5 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
0
วัดสิงห์ หนองน้อย นายประยูร ช้างทอง 089-5685680 11 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
108
สรรพยา ตลุก นายวสันต์ สวนทอง   19 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
247
หญ้าแห้ง
6
วัดสิงห์ วังหมัน นายนิเวศน์ เกตุสำราญ 056-404103 54 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
395
ถั่วแห้ง
6
ถั่วคาวาลเคด
664
กิ่ง อ.หนองมะโมง วังตะเคียน นายไพโรจน์   80 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
508
หญ้าแห้ง
6
ถั่ว
สอบถาม
ถั่วคาวาลเคด
146
มโนรมย์ หางน้ำสาคร นายสวัสดิ์ เกษสาคร   98 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
704
หญ้าแห้ง
6
สรรพยา หาดอาษา นายวิเชียร ผิวเณร 085-1707304 24 หญ้าสด
1
หญ้าแพงโกล่า
299
หญ้าแห้ง
6
มโนรมย์ นอกกลุ่ม จ.ชัยนาท     26 หญ้า
-
หญ้าแพงโกล่า
168
หันคา ไพรนกยูง นายชัยนาท ศรีเสนาเมือง 056-448376 1 หญ้า
-
หญ้าแพงโกล่า
0
หันคา เด่นใหญ่ นายบุญเฮง มณฑา 081-9732250 20 หญ้า
-
หญ้าแพงโกล่า
0
สรรพยา โพนางตำตก นายสุธี แพ่งมณี 056-449238 5 หญ้า
-
หญ้าแพงโกล่า
7
เมือง บ้านใหม่บ่งกระเบียน นายสายัณห์ ทองตะนุนาม 089-8607097 14 หญ้า
-
หญ้าแพงโกล่า 135
เมือง แพงโกล่าวังไผ่     6 หญ้าแห้ง
6
หญ้าแพงโกล่า 55
สรรพยา บ้านบางหลวง นายเสวก เย็นอ่วม 081-6759145 6  
-
  41
        418  
-
พื้นที่รวม
4,049

**** ราคาจำหน่ายเป็นราคาประมาณการ โปรดโทรสอบถาม****

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองแซง

ประธานกลุ่ม นายสังเวียน บัวทอง สถานที่ตั้ง 59 ม. 14 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
ผลิตเสบียงประเภท หญ้าแห้ง และหญ้าสด กลุ่มหนองแซงมีเครื่องจักรเป็นของกลุ่มเอง คือ เครื่องตัดหญ้าแบบปัตตาเลียน ราคาเครื่องละ 180,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เครื่องอัดฟ่อนอีก 1 เครื่อง ราคา 200,000 บาทและรถแทรกเตอร์ 1 คัน ราคา 100,000 บาท ซึ่งในการตัดหญ้าแต่ละครั้งเกษตรกรจะเป็นคนในกลุ่ม จะได้เปอร์เซ็นต์จากการตัดด้วยและทางกลุ่มจะหักเข้ากลุ่มโดยคิดจากน้ำหนัก 1 ตันเก็บ 100 บาท จากสมาชิกที่ทำการปลูกทุกคนเงินเหล่านี้ก็จะเป็นเงินทุนสำรองหมุนเวียนใช้ในกลุ่มต่อไป