ลำดับ
คำถาม[สัตว์เคี้ยวเอื้อง]
1
อัตราส่วนในการใช้ขุนโคเนื้อ ระหว่างอาหารข้น : อาหารหยาบ(เป็นกก./น้ำหนักตัวหรือระยะเวลาในการขุน)
2

อยากเลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพเสริม ทำอย่างไร?

ตอบ ขอแนะนำเอกสารของ อาจารย์ปรารถนา พฤกษะศรี