ลำดับ
คำถาม[สุกร]
1
ปัญหาเรื่อง  "อาหารสุกรมีราคาแพง อยากจะผสมอาหารใช้เลี้ยงเอง โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่พอหาได้ราคาต่ำ"  
2
ปัญหาเรื่อง "วิธีการเลี้ยงและขุนสุกรให้ได้  100 กิโลกรัม เพื่อจำหน่าย"
3
การใช้ Lactic acid หรือกรดแลคติค ในสุกรระยะต่างๆมีประโยชน์ต่อสุกรอย่างไร
4
อยากทราบว่าจะใช้เอนไซม์ชนิดใดเติมในสูตรอาหารสุกร ใช้ในปริมาณเท่าใดในสูตรอาหารและหาซื้อได้ที่ใด สุดท้ายผมขอสูตรอาหารสุกรในระยะต่างๆ ที่เติมเอนไซม์เข้าไปเพื่อเป็นแนวทางในการผสมอาหารต่อไป