เป็นช่องทางการตอบปัญหาให้กับผู้สนใจ และจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรรายอื่นๆ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จึงรวบรวมไว้ในหน้า FAQ โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหาดังต่อไปนี้

สัตว์ปีก
สัตว์เคี้ยวเอื้อง
สุกร
พืชอาหารสัตว์
เมล็ดพันธุ์
อื่นๆ

     Frequently Asked Question (FAQ) = ถามตอบปัญหา