ขั้นตอนการผลิต

 

งานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว

Download ไฟล์ได้จากองค์ความรู้กรมปศุสัตว์

ปี
ผู้วิจัย/ผู้แต่ง
ชื่อโครงการ
ประเภท
2556
นางสาวอรวิมล แก้วเกลี้ยง
นางสุกัญญา คำพะแย
นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์
การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีอูมากุ กินนีสีม่วง กินนีมอมบาซา (9 หน้า)
 งานวิชาการ
2555
นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์
นางศุภวันจักรี ดอนไสว
นางสาวอภินันท์ จินดานิรดุล
ผลของการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ต่อผลผลิตและคุณภาพ (11 หน้า)
 งานวิชาการ
2554
นางสุกัญญา คำพะแย
นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร
การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโลในพื้นที่ของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น (13 หน้า)

 งานวิจัย
download

2553
นายศุภชัย อุดชาชน
นางพิมพาพร พลเสน
ผลของวันตัดปิดแปลงที่มีต่อการออกดอก ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หญ้ากินนีมอมบาซา (9 หน้า)
 งานวิชาการdownload
2553
นางพิมพาพร พลเสน
นางสุกัญญา คำพะแย
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
ผลของระยะเวลาการตัดปิดแปลงที่มีต่อช่วงเวลาการออกดอก ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีโคโลเนียว กองอาหารสัตว์ (10 หน้า)
 งานวิชาการdownload
2553
นายฉายแสง ไผ่แก้ว
นายวีระพล พูนพิพัฒน์
นายกานดา นาคมณี
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
นายวิรัช สุขสราญ
ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซา (11 หน้า)
 งานวิชาการ
download
2553
นายวีระพล พูนพิพัฒน์
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นายวิรัช สุขสราญ
นางสาวรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี
ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หญ้ากินนีมอมบาซาปลูกที่จังหวัดลำปาง (13 หน้า)
 งานวิชาการdownload
2553
นายไพบูลย์ พลบุญ
นางศุภวันจักรี ดอนไสว
ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะก่อนออกดอกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซา (11 หน้า)
 งานวิชาการdownload
2551
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางกานดา นาคมณี
นาง อัญชลี ต้านกลางดอน
อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วหนูท้องขาว (8 หน้า)
งานวิจัย
download
2550
นางสาวเพ็ญศรี ศรประสิทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
ผลของระยะเวลาการพักแปลงเพื่อปล่อยให้เมล็ดร่วงต่อผลผลิต คุณภาพและต้นทุนการผลิตของถั่วคาวาลเคดในปีที่ 2 (11 หน้า)
งานวิจัยdownload
2550
นายสรายุทธ์ ไทยเกื้อ
นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
นางพิมพาพร พลเสน
วิธีการทำลายการพักตัวที่เกิดจากเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งของเมล็ดพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์เขตร้อนบางชนิด (15 หน้า)
งานวิจัยdownload
2550
นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นายวีระพล พูนพิพัฒน์
นางกานดา นาคมณี
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1 มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่ จ.ลำปาง (9 หน้า)
งานวิชาการdownload
2550
นางกานดา นาคมณี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางแพรวพรรณ เครือมังกร
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (10 หน้า)
งานวิชาการdownload
2550
นายไพบูลย์ พลบุญ
นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร
นายปริญญา จเรรัชต์
นางสุกัญญา คำพะแย
การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแคทูลั่มของเกษตรกรจังหวัดยโสธร (13 หน้า)
งานวิชาการdownload
2550
นางกานดา นาคมณี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางศศิธร ถิ่นนคร
ผลของวันตัดปิดแปลงและการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (11 หน้า)
งานวิชาการdownload
2549
นางศรัณยา วรจิรวาณิช
นางกานดา นาคมณี
นางศศิธร ถิ่นนคร
การศึกษาพืชสกุล Brachiaria เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์3.ผลของเวลาตัดปิดแปลงที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าซิกแนลตั้ง 4 สายพันธุ์ (12 หน้า)
งานวิจัยdownload
2549
นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร
นางกานดา นาคมณี
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าซิกแนลตั้ง 5 สายพันธุ์ (10 หน้า)
งานวิจัยdownload
2548
นางพิมพาพร พลเสน
นายไกรลาศ เขียวทอง
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากัมบ้า (3) ผลของวิธีการเก็บรักษาที่มีต่อ คุณภาพเมล็ด (11 หน้า)
งานวิจัยdownload
2548
นางกานดา นาคมณี
นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางอุดมศรี อินทรโชติ
นายวีระศักดิ์ คันธอุลิศ
การศึกษาพืชสกุล Brachiaria เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (1) ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์หญ้าในสกุลBrachiaria 21 สายพันธุ์ (16 หน้า)
งานวิจัยdownload
2548
นายปริญญา จเรรัชต์
นางสุกัญญา คำพะแย
นายโสภณ ชินเวโรจน์
การสำรวจต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2546/2547 (20 หน้า)
งานวิชาการdownload
2548
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางกานดา นาคมณี
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายสมจิตร อินทรมณี
ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัมที่ปลูกในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่างๆกัน (21 หน้า)
งานวิชาการdownload
2548
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
นายมนัส อภินาคพงศ์
ผลของระยะเวลาการตัดปิดแปลงหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม (18 หน้า)
งานวิชาการdownload
2548
นายไกรลาศ เขียวทอง
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นางพิมพาพร พลเสน
อิทธิพลของวันที่ปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วท่าพระสไตโล (10 หน้า)
งานวิชาการdownload
2548
นายไกรลาศ เขียวทอง
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นางสาวรำไพร นามสีลี
อิทธิพลของระยะเวลาตัดปิดแปลงถั่วที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วท่าพระสไตโล (12 หน้า)
งานวิชาการdownload
2547
นางกานดา นาคมณี
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นายอำนาจ ปัญญาปรุ
การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (6) ลักษณะการออกดอก ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงเถา 11 สายพันธุ์ (12 หน้า)
งานวิจัยdownload
2547
นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
นายวีระพล พูนพิพัฒน์
นายเสน่ห์ กุลนะ
ผลของระยะการตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วคาวาลเคด ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (13 หน้า)
งานวิจัยdownload
2547
นายสมพล ไวปัญญา
นายเศกสรรค์ สวนกูล
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลนเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม(4)อายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลี (10 หน้า)
งานวิจัยdownload
2547
นายสมพล ไวปัญญา
นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลนเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม(3)ผลของระยะเวลาการตัดยอดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลน (11 หน้า)
งานวิจัยdownload
2547
นายสมพล ไวปัญญา
นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลนเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม(2)อิทธิพลของอัตราปลูกต่อผลผลิตเมลผ้ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลน (10 หน้า)
งานวิจัยdownload
2547
นายวีระพล พูนพิพัฒน์
นางเเพรวพรรณ เครือมังกร
นายสัมพันธ์ มาสโอสถ
อิทธิพลของการให้น้ำที่มีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วไมยรา (11 หน้า)
งานวิจัยdownload
2547
นายโสภณ ชินเวโรจน์
นายจรูญโรจน์ จันทรศิริ
นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ
นายณรงค์ เพชรล้ำ
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
นางพิมพาพร พลเสน
มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์รับรอง พ.ศ.2547 (12 หน้า)
เอกสารเผยแพร
download
2545
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางกานดา นาคมณี
นายอำนาจ ปัญญาปรุ
การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (8)ผลของการใส่อินทรียวัตถุชนิดต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถาสายพันธุ์อมาริลโลในชุดดินปากช่อง (14 หน้า)
งานวิจัย
2545
นายไกรลาศ เขียวทอง
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นางพิมพาพร พลเสน
อิทธิพลของความสูงและระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วท่าพระสไตโล ( Stylosanthes guianensis CIAT 184 ) (14 หน้า)
งานวิจัย
2545
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางพิมพาพร พลเสน
นางกานดา นาคมณี
นายสุทัศน์ สุนทรวัฒน์
นายทรงศักดิ์ สิงหเทพ
ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัม* (17 หน้า)
งานวิจัย
2545
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางพิมพาพร พลเสน
นายวิรัช สุขสราญ
นายสุทัศน์ สุนทรวัฒน์
ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัม* (13 หน้า)
งานวิจัย
2545
นายสำราญ วิจิตรพันธ์
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายสถิต มั่งมีชัย
อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้า Paspalum atratum (16 หน้า)
งานวิจัย
2545
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
นายสถิต มั่งมีชัย
อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้า Paspalum atratum (20 หน้า)
งานวิจัย
2544
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายโอภาส รอดชมภู
นายสถิต มั่งมีชัย
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ากัมบ้า (3)อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากัมบ้าสายพันธุ์ Kent ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (14 หน้า)
งานวิจัย
2544
นายไกรลาศ เขียวทอง
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นายโอภาส รอดชมภู
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากัมบ้า (1) อิทธิพลของระยะเวลาตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากัมบ้าสายพันธุ์ Kent (14 หน้า)
งานวิจัย
2544
นายโสภณ ชินเวโรจน์
นายชิต ยุทธวรวิทย์
นายธำรงศักดิ์ พลบำรุง
อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน และระยะปลูกต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดหุบกระพง (16 หน้า)
งานวิจัย
2544
นายโอภาส รอดชมภู
นายสำราญ วิจิตรพันธ์
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้า Paspalum atratum ในพื้นที่ภาคเหนือ(2)อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าPaspalum atratum ของดินชุดสตึกในพื้นที่จะงหวัดแพร่ (10 หน้า)
งานวิจัย
2544
นายสมศักดิ์ เภาทอง
นายโสภณ ชินเวโรจน์
นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (4) ผลของระยะเวลาการตัดผลของระยะเวลาการตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง
(9 หน้า)
งานวิจัย
2544
นางกานดา นาคมณี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางศศิธร ถิ่นนคร
นายสมจิตร อินทรมณี
การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ *(2) ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถาพันธุ์อมาริลโล (12 หน้า)
งานวิจัย
2542
นายวีระพล พูนพิพัฒน์
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นางกานดา นาคมณี
ผลผลิตเมล็ดถั่วไมยราที่ได้รับปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 ในอัตราต่างๆ กัน (10 หน้า)
งานวิจัย
2542
นายสมศักดิ์ เภาทอง
นายวิรัช สุขสราญ
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(3) อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ็กินนีสีม่วง (13 หน้า)
งานวิจัย
2542
นายสมพล ไวปัญญา
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นายเฉลียว ศรีชู
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn (9 หน้า)
งานวิจัย
2542
สายัณห์ ทัดศรี หญ้าเนเปียร์แคระขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้ (1 หน้า)
บทความ
2542
ศักดิ์ชาย ชาชุมวงศ์
ไพบูลย์ ผลบุญ
วิธีการกำจัดวัชพืชที่เหมาะสมในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วคาวาลเคด (3 หน้า)
บทความ
2542
วีระศักดิ์ จิโนแสง
จรูญโรจน์ จันทรศิริ
คาวลเคด การผลิตเมล็ดพันธุ์และการทำถั่วแห้ง (6 หน้า)
บทความ
2542
ชื่นจิต แก้วกัญญา การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอุบล พาสพาลัมอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทย (4 หน้า)
บทความ
2542
เรืองยุทธ ภูผาสุข
วีระศักดิ์ จิโนแสง
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล (7 หน้า)
บทความ
2541
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางกานดา นาคมณี
นายสมจิตร อินทรมณี
การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ (3) ผลของระยะตัดต้นถั่วและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเถาสายพันธุอมาริลโล (15 หน้า)
งานวิจัย
2541
นายไกรลาศ เขียวทอง
นายสมศักดิ์ เภาทอง
นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (2) ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีมีสม่วงในชุดดินโพนพิสัย (15 หน้า)
งานวิจัย
2541
สุทัศน์ สุนทรวัฒน์ การทดสอบผลของการตัดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม (5 หน้า)
บทความ
2540
Bryan Hamman ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (5 หน้า)
บทความ
2540
เถลิงศักดิ์ โนนทวงศ์ เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ (5 หน้า)
บทความ
2540
ศุภชัย อุดชาชน การออกดอกและการติดเมล็ดของหญ้าอะตราตัม (1 หน้า)
บทความ
2540
เชาวลิต พานิชอัตรา การสำรวจการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (8 หน้า)
บทความ
2540
กองอาหารสัตว์ การวิจัยและพัมนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (6 หน้า)
บทความ
2540
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ การผลิตเมล็ดหญ้าพันธุ์ใหม่ (2 หน้า)
บทความ
2540
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงโดยการมัดช่อดอกเคาะ (3 หน้า)
บทความ
2540
นายสมศักดิ์ เภาทอง และคณะ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(1)ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในขุดดินโพนพิสัย (9 หน้า)
งานวิจัย
2540
นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
นางศศิธร ถิ่นนคร
ความผันแปรในหญ้ากินนีสีม่วงกับการปรับปรุงพันธุ์(1)ความผันแปรของลักษณะที่เป็นองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (7 หน้า)
งานวิจัย
2540
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายโสภณ ชินเวโรจน์
นายชิต ยุทธวรวิทย์
ผลผลิตและคุณภาพของต้นหญ้ากินนีสีม่วงหลังเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงหญ้าที่มีระยะปลูกและแหล่งไนโตรเจนต่างๆกัน (14 หน้า)
งานวิจัย
2539
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
นายศุภชัย อุดชาชน
นายทับทิม ภูผาสุข
ผลของฮอร์โมนพืชและโบรอนต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของหญ้าซิกแนลนอน (10 หน้า)
งานวิจัย
2538
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
นายสถิตย์ มั่งมีชัย
ผลของอัตราปุ๋ย 15 - 15 - 15 ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากรีนแพนิคในดินชุดเรณู (6 หน้า)
งานวิจัย
2538
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางพิมพาพร พลเสน
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงที่ผลิตโดยเกษตรกร (6 หน้า)
งานวิจัย
2538
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นายอิทธิพล เผ่าไพศาล
นายเฉลียว ศรีชู
ผลของการเร่งความงอกของเมล็ดถั่วแกรมสไตโลด้วยน้ำร้อนที่อูณหภูมิและระยะเวลาต่างๆกัน (5 หน้า)
งานวิจัย
2537
นางทิพา บุณยะวิโรจ และคณะ อิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตเมล็ดถั่วเฮดจ์ลูซอร์น (7 หน้า)
งานวิจัย
2537
นายสายันต์ ตันยา
นายวัฒนา โคตรพัฒน์
อิทธิพลของอัตราปุ๋ยและระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตเมล็ดถั่วเอดจ์ลูเซอร์นในดินชุดเรณู (10 หน้า)
งานวิจัย
2536
นางจินดา สนิทวงศ์
นายปรชญา ปรัชญลักษณ์
นายเถลิงศักดิ์ โนนทวงศ์
นายวิเชียร สาลีวรรณ
ผลการใช้เมล็ดฝ้ายทดแทนอาหารข้นสำหรับโคกำลังรีดนม (11 หน้า)
งานวิจัย
2536
นายศุภชัย อุดชาชน
นายจรูญโรจน์ จันทรศิริ
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์ที่มีผลต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของถั่วแกรมสไตโล (8 หน้า)
งานวิจัย
2535
นางศศิธร ถิ่นนคร
นางศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง
การเพิ่มคุณภาพทุ่งหญ้ารูซี่ด้วยถั่วเวอราโนและเกรมสไตโลอัตราเมล็ดต่างๆ กัน (18 หน้า)
งานวิจัย
2535
นายโสภณ ชินเวโรจน์
นายอุทัย ลีรัตนชัย
นางสาวเวียงทอง อินทอง
ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น (18 หน้า)
งานวิจัย
2533
นายปัญญา ธรรมศาล
นายประเสริฐ โพธิ์จันทร์
นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้าโดยเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น (37 หน้า)
งานวิจัย
2532
นางจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นางกานดา นาคมณี
นางพูลศรี ศุกระรุจิ
นายมงคล หาญกล้า
ผลของปุ๋ยผสม N-P-K สูตรต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) (19 หน้า)
งานวิจัย
2532
นางเกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์
นายอิทธิพล เผ่าไพศาล
นายมนัส อภินาคพงศ์
นางจีรพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์
นายมงคล หาญกล้า
นายเกรแฮม อันเตอร์
อิทธิพลของปูนขาวและธาตุสังกะสีที่มีผลต่อการตั้งตัวความมีชีวิตรอดและผลผลิตของถั่วเวอราโนสะไตโลปลูกในพื้นที่สวนป่า (15 หน้า)
งานวิจัย
2532
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์
นางพรเพ็ญ ผดุงศักดิ์
นางศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง
นายอุทัย ลีรัตนชัย
อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ระดับความชื้นต่างๆกันในกระป๋องสังกะสีผนึกด้วยขี้ผึ้ง (13 หน้า)
งานวิจัย
2531
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางสาวเวียงทอง อินทอง
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
ความงอกของเมล็ดถั่วเวอราโนสไตโลที่ผ่านและไม่ผ่านการแช่น้ำร้อนเมื่อเก็บรักษาในระยะเวลาและสภาพต่างๆกัน (6 หน้า)
งานวิจัย
2531
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นางสาวเวียงทอง อินทอง
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างการงอกของเมล็ดในแปลงปลูกกับผลการทดสอบ* คุณภาพเมล็ดในห้องปฎิบัติการของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่และเฮมิล (14 หน้า)
งานวิจัย
2531
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นางกานดา นาคมณี
นายสมจิตร อินทรมณี
ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ * (12 หน้า)
งานวิจัย
2531
นางทิพา บุญยะวิโรจน์
นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
นางสาวมาลีนี สุทธิรัตน์
นางแสงอรุณ สมุทรักษ์
นายชาญชัย มณีดุลย์
ผลกระทบของฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้า Andropogon gayanus CIAT 621* (9 หน้า)
งานวิจัย
2530
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นางศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง
นางพรเพ็ญ ผดุงศักดิ์
นายวัฒนา โคตรพัฒน์
นายอุทัย ลีรัตนชัย
อิทธิพลของความร้อนในการทำลายระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่* (8 หน้า)
งานวิจัย
2530
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์
นายชาญชัย มณีดุลย์
นายอุทัย ลีรัตนชัย
การศึกษาอายุความงอกของเมล็ดรูซี่และซอกั้มที่เก็บรักษาในภาชนะต่างๆกัน (17 หน้า)
งานวิจัย
2530
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นายชะเล็ก เสรีพันธ์พานิช
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
การงอกและการคงอยู่ของ hard seed หลังการปลูกของเมล็ดถั่วเวอราโนสะไตโลและขอนแก่นสะไตโล (13 หน้า)
งานวิจัย
2530
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ (17 หน้า)
งานวิจัย
2530
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นางสว่าง ฉิมพลี
นายชาญชัย มณีดุลย์
การศึกษาระยะเวลาและวิธีการเก็บเมล็ดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าเฮมิล (20 หน้า)
งานวิจัย
2530
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นางกานดา นาคมณี
นายชาญชัย มณีดุลย์
นายจุลศักดิ์ บุญรัตน์
การศึกษาระยะเวลาตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ (21 หน้า)
งานวิจัย
2529
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางชะเล็ก เสรีพันธ์พานิช
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ (11 หน้า)
งานวิจัย
2529
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตจากสถานีพืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 หน้า)
งานวิจัย
2528
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นาย คำพันธุ์ ศิริสมภาร
อายุการเก็บรักษาและระยะพักตัวของเมล็ดหญ้าโร๊ดที่เก็บรักษาในสภาพต่างๆ กัน (9 หน้า)
งานวิจัย
2528
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นายคำพันธ์ ศิริสมภาร
อายุการเก็บรักษาและระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่ที่เก็บรักษาในสภาพต่างๆ กัน (7 หน้า
งานวิจัย
2528
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นายปิยนาท เกตุวงศ์
นายชาญชัย มณีดุลย์
นายมงคล หาญกล้า
ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป (5 หน้า)
งานวิจัย
2528
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นายสมจิตร อินทรมณี
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
นายวรพงษ์ สุริยจันทราทอง
นายอุดร เสนากัสป์
ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ (6 หน้า)
งานวิจัย
2528
นางฉายแสง ไผ่แก้ว
นางสาวพิมพาพร เทวาหุดี
นายสมจิตร อินทรมณี
นายกานดา นาคมณี
นายวัชรินทร์ บุญภักดี
ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน (10 หน้า)
งานวิจัย
2528
นางสาวจุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
นางกานดา นาคมณี
นายสิงห์ ไชยวงศ์
นายชาญชัย มณีดุลย์
อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ (17 หน้า)
งานวิจัย
2528
นางทองจันทร์ สำเร็จ อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา (12 หน้า)
งานวิจัย
2527
นางลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ
นางชูเวียน สัจจะเวทะ
นางปิยนาถ เกตุวงศ์
นายมงคล หาญกล้า
นายชาญชัย มณีดุลย์
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความงอกของเมล็ดหญ้ารูซี่ (10 หน้า)
งานวิจัย
2527
นายชาญชัย มณีดุลย์
นางเสาวคนธ์ โรจนสถิตย์
นายอุทัย ลีรัตนชัย
นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
โครงการปรับปรุงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยการทดสอบความงอกผลการทดสอบความงอกของเมล็ดหญ้าโร้ด,เฮมิล,กินนีเมื่อเก็บเกี่ยวระยะต่างๆกัน
(3 หน้า)
งานวิจัย
2527
นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
นางเสาวคนธ์ โรจนสถิต
นายชาญชัย มณีดุลย์
การตอบสนองในด้านผลผลิตของเมล็ดหญ้าโร้ดต่อปุ๋ยในโตรเจน (3 หน้า)
งานวิจัย
2526
นางลักขณา วุฒิปราชณ์อำไพ
นางปิยนาท เกตุวงศ์
นายมงคล หาญกล้า
นายชาญชัย มณีดุลย์
การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (8 หน้า)
งานวิจัย
2523
นางสาวสมคิด รื่นภาควุฒิ
นางสาวเพ็ญศรี ศรประสิทธิ์
การเพิ่มผลผลิตกระถิน 3 พันธุ์ โดยคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบี้ยม
งานวิจัย
25**
กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยเกษตรกร (26 หน้า)
เอกสารเผยแพร่

Copyright © 2015 Department of Livestock Development. All right reserved.
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาเว็บไซต์โดย อรวิมล แก้วเกลี้ยง
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร 0-2653-4489  E-Mail : nutrition5@dld.go.th
ปรับปรุง เมษายน 2558: Best View 1024 x 784 pixels