ขั้นตอนการผลิต

 

 

ชนิดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ผลิต

1. หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis)

2. หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD58)

3. หญ้ากินนีมอมบาซา (Panicum maximum cv.Mombaza)

4. หญ้าอะตราตัม (Paspalum atratum)

5. หญ้าพลิแคทูลั่ม (Paspalum plicatulum)

6. ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata cv.Verano)

7. ถั่วท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis CIAT 184)

8. ถั่วคาวาลเคด (Centrosema pascuorum cv.Cavalcade)

9. กระถิน (Leucaena leucocephala)

10. ถั่วลิสงเถา (Arachis pintoi)

 

Copyright © 2015 Department of Livestock Development. All right reserved.
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาเว็บไซต์โดย อรวิมล แก้วเกลี้ยง
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร 0-2653-4489  E-Mail : nutrition5@dld.go.th
ปรับปรุง เมษายน 2558: Best View 1024 x 784 pixels