2

สมาชิก
กฎระเบียบ
ภารกิจ
แผนการผลิตเมล็ด
ผลงาน
ต้นทุนการผลิต
รายงานการประชุม
ขายเมล็ดพันธุ์
ติดต่อเรา

ความเป็นมา

                การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์นั้นเดิมจะผลิตอยู่แต่ภายในหน่วยงานราชการเท่านั้น  ต่อมามีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มากขึ้น เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้รับการส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์ก็รู้จักปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  กรมปศุสัตว์จึงขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไปสู่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วรับซื้อคืนในราคาประกัน ด้วยเงินงบประมาณของกรมปศุสัตว์ โดยเริ่มต้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ.2519  ปรากฏว่าเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้ดี จึงกลายเป็นอาชีพเสริมทำรายได้ให้กับเกษตรกร ต่อมาได้พัฒนาเทคนิคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ดีขึ้นเรือยๆ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องโควต้าการผลิตเพราะต้องพึ่งงบประมาณของกรมปศุสัตว์ผ่ายเดียว ต่อมาเกษตรกรที่ได้รับโควต้าได้เพิ่มปริมาณการผลิตมากกว่าโควต้าที่ได้รับ และขายเมล็ดพันธุ์ส่วนเกินนั้นให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น ทำให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เข้าสู่การค้าภาคเอกชนมากขึ้น แต่พ่อค้าไม่ได้ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แต่อย่างใด ทำให้เมล็ดไม่ได้คุณภาพทำให้ผู้ซื้อเดือดร้อนเพราะเมล็ดบางชุดไม่งอก เรียกว่า “เมล็ดพันธุ์นอกระบบ” ฉะนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนี้ กรมปศุสัตว์จึงจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่ายขึ้น โดยเชิญผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จำนวน 90 คน จาก 16 จังหวัดเข้าร่วมประชุมหารือกัน ที่จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเป็น "ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย" ขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2546 เพื่อร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ผ่านการปรับปรุงสภาพ และตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จึงเป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่ราคาไม่แพงจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ในเวลาต่อมา

 

ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546

  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จากทั่วประเทศให้สามารถ     กำหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


ที่ตั้งชมรมฯ 343 หมู่ที่15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 (อยู่ใกล้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น) โทร.  0813202634        

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 25 คน

         

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ  จำนวน 9 ท่านดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ
2. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา กรรมการ
4. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ กรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กรรมการ
7. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ กรรมการ
8. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม กรรมการ
9. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด กรรมการ

หน่วยงาน ดูแลกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 20 แห่ง

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
 13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
 14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
 15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย
 16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
 17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
 18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
 19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
 20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย