โครงการพัฒนาการผลิต
เนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์

เอกสารโครงการ

คำสั่ง
  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ

- มอบอำนาจให้หัวหน้าหน้าหน่วยงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฯ

รายงาน คชก.

แผนการดำเนินงาน
  - ปี 2556
  - ปี 2557

. - ปี 2558
 
รายงานการประชุม
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- สัญญากู้ยืมเงิน
- รายงานแสดงรายละเอียดลูกหนี้
- แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน

 

โครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์

มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตามมาตรฐานอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อย
                     2. เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงในการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย