งาน-ข่าวน่าสนใจ

โปสเตอร์ด้านอาหารสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ส่งเสริมเกษตรกร
ศวอ.ร้อยเอ็ด หน่วยงานดีเด่น
รองอันดับ 1
ปางศิลาทองบีฟ
สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง โมเดลความสำเร็จสู่ตลาดเนื้อโคขุนพรีเมียม
การปลูกสร้างแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1
ดร.ไกรลาศ เขียวทอง สำนักพัฒนาอาหารสัตว์