ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561

ผู้ค้าสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ดาวน์โหลดเอกสาร  )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)