วันที่ 30 มค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะได้นำทอดพระเนตรนิทรรศการกรมปศุสัตว์ พระองค์ท่านฯ ทรงลงพระนามาภิไธยที่กระสอบอาหารสัตว์ TMR C16 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้วยพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ