วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เพื่อดูความพร้อมการผลิตอาหาร TMR ด้วยเครื่อง multipurpose packing machine ที่เตรียมไว้รองรับการผลิตสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดเพื่อผลผลิตสัตว์ (เนื้อ นม) ที่มีคุณภาพต่อไป