ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561

ผู้ค้าสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ดาวน์โหลดเอกสาร  )

 เอกสารประกวดราคาซื้อ e-bidding

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ตารางแสดงวงเงินงบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

วันที่ 30 มค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะได้นำทอดพระเนตรนิทรรศการกรมปศุสัตว์ พระองค์ท่านฯ ทรงลงพระนามาภิไธยที่กระสอบอาหารสัตว์ TMR C16 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้วยพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 

          วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีปล่อยรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้าย หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ จากสถานีรถไฟปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถึงปลายทางสถานีรถไฟเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 16 ตู้ หญ้าแห้ง 122 ตัน ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ อำเภอปากช่อง กรมการสัตว์ทหารบก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักงานปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน