พิมพ์

เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต หญ้าเนเปียร์ฯ หญ้าแพงโกลา ต้นข้าวโพดทั้งฝัก และข้าว