วันที่ 19 กันยายน 2561 นายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต6 ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์