ซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ผู้เชี่ยวชาญไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเธนุเวชและวิทยาการสืบพันธุ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี