ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมบูรณาการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์​ ฝึกอบรมเกษตรกรกร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง​ (Smart​ farmer)​ในเขตพื้นที่​ปฏิรูปที่ดินอำเภอชนแดน​ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรเป็น​Smart​ farmer ในหัวข้อ"การเลี้ยงแพะ-แกะอย่างมืออาชีพ และการจัดการด้านอาหารแพะ-แกะเพื่อลดต้นทุนการผลิต" ณ​ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.)​ศพก.เครือข่าย​ ตำบลลาดแค​ อำเภอชนแดน​ จังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน​ 55​ คน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, เมฆ, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

วันที่​ 10 ตุลาคม​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาการเกษตรรายสินค้า(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)​ร่วมภาครัฐ/เอกชนและกลุ่มเกษตรกร​ฯ​ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร(สวก.)​/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ /กรมวิชาการเกษตร
** เพื่อทำการศึกษาทบทวนผลงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์​ ว่าการวิจัยด้านใดบ้างที่เหมาะสมกับภาวะการปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต​ ดำเนินการภาคการเกษตรให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
** การประชุมสัมมนา ณ​ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์​ อำเภอตากฟ้า​ จังหวัดนครสวรรค์/โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน​ 100​ นาย

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, พื้นหญ้า, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายปริญญา จเรรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์  ออกสำรวจเก็บข้อมูลรายละเอียดการจัดการฟาร์มโคนม ในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ได้แก่ฟาร์ม วนิดาฟาร์ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

วันที่​ 3 ตุลาคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมบูรณาการสหกรณ์จังหวัด รับคณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่​ 4 อำเภอ​ 4 สหกรณ์​ซึ่งเดินมาศึกษาดูงาน​ และปรึกษาหารือถึงทิศทางการส่งเสริมฯและการสร้างอาชีพทางด้านปศุสัตว์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์
1.ด้านการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์​ เช่น​หญ้าเนเปียร์ฯ/ข้าวโพดช้อปต้นพร้อมฝักหมัก
2.ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ได้แก่​ แพะ-แกะตลอดทั้งการตลาดที่ชัดเจน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 27 กันยายน 2562 ผอ.ปริญญา จเรรัชต์ ได้มอบหมายให้หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ออกสำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มโคนมในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จากการสำรวจพบว่ายังมีฟาร์มโคนมอยู่จำนวน 3 ฟาร์ม แต่ได้ส่งนมให้กับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของ สหกรณ์โคนมหนองรีมิลล์ จำกัด และเบื้องต้นได้เก็บข้อมูลรายละเอียดฟาร์มจำนวน 1 ฟาร์ม คือ กุลพัฒน์ฟาร์ม