ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ การซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒